Portalo Penki.lt naudojimosi sąlygos

PRIVATUMO NUOSTATOS

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo nuostatos (toliau - Nuostatos) nustato pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis UAB „Penki kontinentai“ interneto portale, esančiame interneto adresu www.penki.lt (toliau - penki.lt), saugomi ir tvarkomi UAB „Penkių kontinentų“ portalo lankytojų (fizinių ir juridinių asmenų, toliau vadinamų Jūs) duomenys.

Norėdami naudotis interneto portalu penki.lt, Jūs turite sutikti su šia privatumo politika.

Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkome laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto portale penki.lt ir naudojasi mūsų teikiamomis paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą.

Mes galime tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą Jūsų interneto portale penki.lt registracijos formoje nurodytą informaciją) išimtinai Jūsų užklausoms ir užsakymams vykdyti bei atsiųsti Jums naudingą informaciją ar prireikus su Jumis susisiekti. Asmens informacijos mes nekaupiame tiesioginės rinkodaros tikslais. Bet kokiu kitu tikslu (įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą.

Kai kurie kiti duomenys, tokie kaip naudotojo jungimosi interneto domenas ir IP adresas, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, apsilankymo data ir laikas, gali būti automatiškai kaupiami portalo naudojimo apskaitos ir optimizavimo tikslais.

Jūs turi teisę sužinoti, kaip naudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu Jūsų informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad būtų galima tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, nedelsiant ją pataisykite. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes ištaisytume ar sunaikintume Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytume tokių duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą). Jei dėl to tampa neįmanoma Jums toliau teikti mūsų paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.

3. Neasmeninių duomenų tvarkymas

Neasmeniniai Jūsų duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi portalo penki.lt teikiamomis galimybėmis ir (arba) portale užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anoniminę statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Nuostatose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik Nuostatų antroje dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri būtina šiems tikslams pasiekti. Trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiais kitais atvejais, prieš tai negavus atskiro išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai tą įpareigoja padaryti Lietuvos Respublikos įstatymai.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (dar žinomą pavadinimais „cookie" arba „sausainėliai“) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto portale penki.lt. Mūsų portale „sausainėliai“ naudojami statistikos tikslais, vertinant portalo lankomumą bei atskirų rubrikų populiarumą, atliekant statistinius tyrimus. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi portalu penki.lt ir užtikrina, kad kaskart Jums nereikėtų iš naujo įvedinėti savo duomenų, leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją.

Jūs galite ištrinti „sausainėlius“ iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia Interneto naršykle.

6. Trečiųjų šalių tinklalapiai

Interneto portale penki.lt yra pateikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines. Pereidami į kitą svetainę Jūs sutinkate su tos svetainės duomenų apsaugos ir kitomis nuostatomis bei taisyklėmis. Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius ir rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Nuostatomis atskirai.

Nuorodos buvimas mūsų portale nereiškia, kad mes esame kokiu nors būdu susiję su nurodytais tinklapiais, pritariame juose skelbiamai informacijai ar galime kontroliuoti jų turinį. Interneto portalas penki.lt neskatina naudoti produktų ar paslaugų, reklamuojamų nurodytose svetainėse. Mes neatsakome už išorinėse svetainėse teikiamos informacijos turinį, naudojimo tvarką, patikimumą ar tikslumą.

7. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto portale penki.lt mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, neleistino naudojimo ir kitų neteisėtų veiksmų.

8. Pranešimai

Pranešimus, pageidavimus ar pretenzijas dėl asmens duomenų tvarkymo interneto portale penki.lt ar kitų Jums rūpimų klausimų galite siųsti mums elektroniniu paštu redakcija@5ci.lt.

9. Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis interneto portalo penki.lt registracijos formoje Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi penki.lt kaip išdėstyta Nuostatose.

10. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę bet kuriuo metu iš dalies arba visiškai keisti Nuostatas, pateikę apie tai Jums informaciją portale penki.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs po šių pakeitimų atlikimo toliau naudositės interneto portalu penki.lt, laikysime, kad Jūs su tokiais pakeitimais sutikote.

11. Baigiamosios nuostatos

Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas sprendžiamas tarpusavio susitarimu.

Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jis gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

ATSAKOMYBĖ

Mes stengiamės užtikrinti geriausią interneto portalo penki.lt administravimo paslaugų ir portale pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse. Portalo penki.lt informacijoje gali būti techninių netikslumų ar spaudos klaidų. Mes negarantuojame, kad turinyje teikiamos nuorodos bet kuriuo metu bus veikiančios ir tikslios.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad savo nuožiūra skaitydami, atsisiųsdami bet kokią medžiagą ar kitaip naudodamiesi interneto portalo penki.lt paslaugomis Jūs išimtinai prisiimate riziką. Jūs atsakote už žalą, padarytą Jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai ir prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms ar remontui, todėl, naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų, ir pats atsakote už savo kompiuterio apsaugą nuo virusų.

Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitokių priežasčių, nei akivaizdus mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

Mes neatsakome už savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tai atsitiko dėl aplinkybių, atsiradusių nepriklausomai nuo mūsų valios ir kurių mes negalėjome numatyti ar išvengti (nenugalima jėga).

Mes neatsakome už žinučių, komentarų, kitos portalo naudotojų viešai skelbiamos informacijos turinį, tačiau pasiliekame teisę jį redaguoti, jei komentarai pažeidžia interneto portalo penki.lt nustatytas taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus.

Mes neatsakome už duomenų teikėjų skelbiamos informacijos turinį, išsamumą, tikslumą, teikimo ir naudojimo sąlygas bei už portale penki.lt trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį. 

Tais atvejais, kai portale penki.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.

Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save.

Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, tik Jūs esate atsakingas už Jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims.

 

DRAUDIMAI 

Portale draudžiama:

1. Skelbti informaciją, kurioje kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;

2. Platinti, propaguoti ir (ar) reklamuoti smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus, žalingus įpročius, narkotines ar psichotropines medžiagas bei skleisti kitą draudžiamą skelbti informaciją;

3. Platinti dezinformaciją ir informaciją, kuri:

a) šmeižtų, įžeistų žmogų, žemintų jo garbę ir orumą;

b) pažeistų Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus;

c) pažeistų bet kokias autorių teises, prekės ženklams ar patentams taikomą teisinę apsaugą.

4. Žinutėse, komentaruose, kitoje viešai Jūsų skelbiamoje informacijoje vartoti grubius, necenzūrinius žodžius ar frazes, tyčiotis, niekinti ir įžeidinėti kitus asmenis.

5. Šiukšlinti, t. y. naudoti „SPAM'ą" (Stupid Pointless Annoying Material/Message).

 

Nuobaudos:

Vartotojo, nepaisančio įspėjimų nutraukti draudžiamą veiklą ir sistemingai (daugiau nei 3 kartus) pažeidusio portalo naudojimo sąlygas, prisijungimas prie sistemos gali būti blokuojamas laikinai arba visam laikui.

Jei portale pastebėsite draudžiamą informaciją, prašome kuo skubiau apie tai informuoti interneto portalo penki.lt administraciją.

 

AUTORIŲ TEISĖS

Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar bet kur kitur naudoti ir platinti portale penki.lt esančią tekstinę, grafinę informaciją be išankstinio mūsų sutikimo. Už bandymą neteisėtai atsisiųsti, naudoti ar pakeisti portalo penki.lt duomenis atsakomybę numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Jei sutikimas buvo duotas, Jūs privalote nurodyti portalą penki.lt su nuoroda kaip šaltinį (jei nesusitarta kitaip). Visos autorių teisės priklauso portalo penki.lt kūrybinei grupei, jeigu nenurodoma kitaip.

Portale esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų ir logotipų savininkams.

Siųsdami ir (ar) skelbdami bet kokią medžiagą (duomenis, nuomones, komentarus ar kitokius įrašus) portale penki.lt Jūs suteikiate portalui autoriaus teises į visą šią informaciją (jei su autoriumi nesusitarta kitaip). Interneto portalas penki.lt neprivalo atlyginti šios informacijos teikėjui ir gali laisvai disponuoti medžiaga savo nuožiūra.

Išimtines autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.